Home

Trajekt RO is een innovatief bedrijf op het gebied van Ruimtelijke Ordening

Missie

Nederland mooier maken. We wonen in Nederland dicht op elkaar. Door goede ruimtelijke ordening hebben we in Nederland een hoge ruimtelijke kwaliteit weten te bereiken.

Meer mogelijk maken. Dat wil zeggen goede ideeen die niet mogelijk lijken, toch te realiseren. Onze inzet daarbij is: actieve advisering aan de klant volgens het principe: vertel niet dat het niet kan, maar vertel hoe het wel kan!

Contact

Meer weten?

We willen u graag meer vertellen over onze ideeën en werkwijze in een persoonlijk gesprek.

Neem gerust contact met ons op. In ruil voor een goede kop koffie komen we graag langs voor een goed gesprek.

info@trajekt-ro.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht (hierna: ‘overeenkomst’) en/of rechtsverhouding tussen Trajekt RO en opdrachtgever. 
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Trajekt RO uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen Trajekt RO en opdrachtgever.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht 
2.1 Offertes en/of aanbiedingen van Trajekt RO zijn vrijblijvend en kunnen tussentijds door Trajekt RO worden ingetrokken en/of worden gewijzigd.

2.2 Een overeenkomst tussen Trajekt RO en de opdrachtgever komt uitsluitend tot stand indien Trajekt RO de aanvaarding van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of ingeval Trajekt RO met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

2.3 De overeenkomst tussen Trajekt RO en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.4 Een overeenkomst tussen Trajekt RO en opdrachtgever die wordt aangegaan voor bepaalde tijd, kan door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.


Artikel 3 Prijs 
3.1 Geoffreerde prijzen en/of uurtarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

3.2 Trajekt RO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Trajekt RO is gerechtigd om opgegeven prijzen en/of uurtarieven tussentijds te wijzigen en/of te indexeren. 


Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de door Trajekt RO aangegeven bankrekening. 
4.2 Bij niet of niet- tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning van enige factuur te komen voor rekening van de opdrachtgever. 


Artikel 5 Uitvoering opdracht en inschakeling derden
5.1 Trajekt RO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.2 De door Trajekt RO opgegeven (oplever)termijnen zijn te allen tijde indicatief en kunnen niet als een fatale termijn worden beschouwd.

5.3 Trajekt RO is bevoegd in het kader van de uitvoering van verleende opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van opdrachtgever. Trajekt RO wordt daarbij (geacht) door opdrachtgever gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens opdrachtgever te aanvaarden. Trajekt RO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval zal Trajekt RO desgevraagd zijn eventuele aanspraken op derden aan de opdrachtgever overdragen.

 

Artikel 6 Gebruik adviezen, informatie en documenten

6.1 Opdrachtgever dient Trajekt RO vooraf erover te informeren ingeval de door Trajekt RO verstrekte adviezen, informatie en/of documenten aan derden worden verstrekt.

6.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om door Trajekt RO verstrekte adviezen, informatie en/of documenten te publiceren op internet.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Trajekt RO voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 

7.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Trajekt RO. 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
8.1 Trajekt RO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
b. na het sluiten van de overeenkomst Trajekt RO ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 
8.2 Indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert.

8.3 In geval van ontbinding van deze overeenkomst zijn de vorderingen van Trajekt RO op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar (betalings)verplichtingen jegens Trajekt RO.

Artikel 9 Geheimhouding
9.1 Trajekt RO is gehouden tot geheimhouding van gegevens waarover hij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Trajekt RO tot mededeling verplicht. 
9.2 Trajekt RO heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen indien zeven jaar of meer verstreken zijn nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Trajekt RO zal zich te allen tijde naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, maar kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van geleverde adviezen, documenten en/of informatie. Trajekt RO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, of onvolledigheid van de inhoud van de door Trajekt RO geleverde dienstverlening. 
10.2 Trajekt RO is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde adviezen, documenten en/of informatie. Trajekt RO garandeert in geen enkel geval dat de geleverde dienstverlening het gewenste resultaat oplevert. 
10.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trajekt RO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trajekt RO worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Trajekt RO niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en/of schade. 
10.4 Trajekt RO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Trajekt RO is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.5 Trajekt RO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 Indien Trajekt RO onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Trajekt RO gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Trajekt RO in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
10.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Trajekt RO in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs voor de opdrachtgever bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart Trajekt RO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trajekt RO toerekenbaar is.


Artikel 11 Recht- en forumkeuze 
11.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen die daaruit tussen Trajekt RO en de opdrachtgever voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die tussen Trajekt RO en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechter in het arrondissement waar Trajekt RO is gevestigd.